مشاوره تلفنی
لوله پلی اتیلن

کاربرد لوله های پلی اتیلن در زهکشی

لوله زهکشی با بزرگ شدن فضاهای زندگی شهری و نیازهای شهری و روستایی انجام زیرساخت‌های مهندسی به شیوه‌های مدرن و امروزی از ارکان مدیریت و حفظ منابع می‌باشد. زهکشی یکی از…اطلاعات بیشترکاربرد لوله های پلی اتیلن در زهکشی