مشاوره تلفنی
الکتروفیوژن

کوپلر الکتروفیوژن

کوپلر الکتروفیوژن کوپلر الکتروفیوژن از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﺑﺮد اﺗﺼﺎل ﮐﻮﭘﻠﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻓﯿﻮژن ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر، ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ و گاز رسانی، ﺧﻄﻮط اﻃﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ،…اطلاعات بیشترکوپلر الکتروفیوژن

الکتروفیوژن

الکتروفیوژن اتصالات پلی اتیلن گازی

اتصالات الکتروفیوژن پلی اتیلن الکتروفیوژن، از انواع اتصالاتی است که در خطوط لوله انتقال گاز و خطوط آبرسانی قابل استفاده است. در اتصالات الکتروفیوژن کوپلر پلی اتیلن روش حرارت دهی در…اطلاعات بیشترالکتروفیوژن اتصالات پلی اتیلن گازی