فیلتر

فیلتر

فیلتر دیسکی

فیلتر های دیسکی برای فیلتر کردن آب از مواد بیولوژیکی و ذرات معلق در آبیاری-قطره ای مورد استفاده قرار میگیرد.

در نسل جدید فیلتر های دیسکی جهت افزایش سطح فیلتراسیون و عملکرد مطلوب تر در زمان شستشو،دیسک ها با فرم ویژه ای طراحی شده اند،به صورتی که در هر دو سطح دارای شیار های شعاعی و به صورت قیفی می باشند.یعنی از سطح دیسک به سمت داخل آن قطر آنها کاهش می یابد.

فیلتر های دیسکی در سه سایز مینی و کوتاه و بلند تولید میشود.