مشاوره تلفنی
کوپلر الکتروفیوژن

کوپلر الکتروفیوژن

کوپلر الکتروفیوژن

کوپلر الکتروفیوژن از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﺑﺮد اﺗﺼﺎل ﮐﻮﭘﻠﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻓﯿﻮژن ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر، ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ و گاز رسانی، ﺧﻄﻮط اﻃﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ، ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي اﺳﯿﺪي و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻓﺎﺿﻼب و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﯿﺎري ﺑﺎراﻧﯽ و ﻗﻄﺮه اي اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.

اﯾﻦ ﻧﻮع اﺗﺼﺎلﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻮﺷﮑﺎري ﺑﻪ روش اﻟﮑﺘﺮوﻓﯿﻮژن داراي ﺿﺮﯾﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻮشﺑﺎت ﻓﯿﻮژن دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. در ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻮش اﻟﮑﺘﺮوﻓﯿﻮژن ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﭽﻮن ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در زﻣﺎن، ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﻧﺼﺐ، ﻋﺪم دﺧﺎﻟﺖ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﻮﺷﮑﺎري و… روز ﺑﻪ روز رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ.

 

ﻣﺰاﯾﺎي ﺟﻮش کوپلر الکتروفیوژن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻮش ﺑﺎت ﻓﯿﻮژن:

 

    اﻣﮑﺎن ﺟﻮش  کوپلر الکتروفیوژن دو SDR ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ

    ﺟﻮش ﮐﺎري دو ﻧﻮع ﻣﻮاد PE80 و PE100

    ﺟﻮﺷﮑﺎري در ﺗﺮاﻧﺸﻪ ﺑﺎ ﻋﺮض ﮐﻤﺘﺮ

    جوش ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه از ﺳﺎﯾﺰ 20 اﻟﯽ 1200

    اﺳﺘﺤﮑﺎم و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ

    ﻋﺪم دﺧﺎﻟﺖ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﮐﯿﻔﯿﺖ عملیات ﺟﻮﺷﮑﺎري لوله

    ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺟﻮﺷﮑﺎر در ﻣﺤﻞ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎن ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻮش در ﺣﺎﻓﻈﻪ دﺳﺘﮕﺎه

    ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻي ﺟﻮﺷﮑﺎري در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﻮش ﺑﺎت ﻓﯿﻮژن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *